Wetenschappelijk gepubliceerd algoritme Ontwikkeld in samenwerkings- verband Doorontwikkeld/ commercieel verkrijgbare toepassing Idee Ruw concept Gedetailleerd concept Prototype Pilot Implementatie Beheer Go-live Idee generatie Uitwerken idee / verzamelen wetenschappelijk bewijs Ontwikkeling algoritme in eigen omgeving op basis van wetenschappelijke inzichten Beschikbaar voor validatie op eigen data en voorbereiding pilot binnen eigen context Uitvoering pilot / Product realisatie Go live Monitoren / opvolging Uw toepassing {{d.shortTitle}}

AI-Routekaart

Het instrument voor succesvolle AI-implementatie

Naar AI-Routekaart

Fake page needed for PDF-generation

Uw gegevens

{{usageName()}}

{{usageOrganisation()}}

{{usageFunction()}}

{{usageApplication()}}

{{globals.answers.x0 === 'i' ? 'Uw antwoorden op de AI-Implementatie Checklist vragenlijst' : 'Uw antwoorden op de AI-Readiness Assessment vragenlijst'}}

{{usageDateFilled()}}
Vraag: {{d.question}}
Uw antwoord: {{d.answer}}
Uw toelichting:
{{d.additional}}

Dit rapport

Dit rapport bevat de algemene adviezen voor de AI-Routekaart. Wilt u de AI-volwassenheid van uw organisatie in kaart brengen? Of weten welke specifieke aandachtspunten er zijn voor succesvolle implementatie van uw AI-toepassing? Vul dan de ‘AI-Readiness Assessment vragenlijst’ en/of ‘AI-Implementatie Checklist vragenlijst’ in op ai-routekaart.nl. Bij elk van de adviezen is een link beschikbaar naar referentiemateriaal ter ondersteuning van de interne dialoog om de adviezen in de praktijk te brengen.

Feedback

Uw feedback op de AI-Routekaart stellen wij op prijs. Uw feedback kunt u richten aan kennis@mxi.nl.

U wilt aan de slag met Artificial Intelligence. Maar waar begint u en hoe? Het daadwerkelijk inzetten van AI blijkt een ander verhaal. Ervaring leert dat succesvolle implementatie van AI in de praktijk nog niet zo eenvoudig is. M&I/Partners heeft in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis een AI-Routekaart ontwikkeld die u daarbij helpt. De AI-Routekaart helpt bij het stellen van de juiste vragen en ondersteunt de dialoog over AI-implementatie tussen stakeholders binnen uw organisatie. De AI-Routekaart bestaat uit een AI-Readiness Assessment op organisatieniveau en een AI-Implementatie Checklist op applicatieniveau. Met een aantal specifieke aspecten voor zorgorganisaties, maar ook bruikbaar voor organisaties in andere sectoren.

Organisatieniveau: AI-Readiness Assessment

Met het AI-Readiness Assessment brengt u aan de hand van 13 vragen de AI-volwassenheid van uw organisatie in kaart. Het AI-Readiness Assesment geeft vervolgens op de onderwerpen organisatie, proces en technologie adviezen, randvoorwaarden en tips. Dit mede op basis van de gegeven antwoorden in de ‘AI-Readiness Assessment’ vragenlijst. Bij elk van de adviezen is een link beschikbaar naar referentiemateriaal ter ondersteuning van de interne dialoog om de adviezen in de praktijk te brengen.

Applicatieniveau: AI-Implementatie Checklist

De AI-implementatie Checklist ondersteunt met 18 inventariserende vragen bij de voorbereiding van de implementatie van een AI-applicatie (of -algoritme) binnen uw organisatie. De checklist geeft u vervolgens over acht onderwerpen (waaronder AI-trust en AI-validatie) concrete adviezen, randvoorwaarden en tips. Dit mede op basis van de gegeven antwoorden in de ‘AI-Implementatie Checklist’ vragenlijst en de plaats van het algoritme in de innovatiefunnel. Bij elk van de adviezen is een link beschikbaar naar referentiemateriaal ter ondersteuning van de interne dialoog om de adviezen in de praktijk te brengen.

Naar 'AI-Readiness Assessment' vragenlijst Of ga direct naar adviezen AI-Readiness Assessment

Live demo AI-Routekaart

Naar 'AI-Implementatie Checklist' vragenlijst Of ga direct naar adviezen AI-Implementatie Checklist

AI-Readiness

Assessment

Naar vragenlijst

Vul onderstaande vragenlijst in en klik vervolgens op de knop "Naar rapportage" onderaan de vragenlijst. Voeg waar nodig een opmerking toe die in de rapportage terugkomt als begeleidende tekst. De ingevulde informatie wordt alleen opgeslagen in de browser en zal bij sluiten van de browser verloren gaan.

Heeft uw organisatie een AI-specifieke visie, missie of strategie geformuleerd?
Voeg opmerking toe
Indien aanwezig, hoe wordt deze missie / visie / strategie gecommuniceerd in de organisatie?
Voeg opmerking toe
Wat is op dit moment de ambitie van de organisatie betreffende AI?
Voeg opmerking toe
Welke van de vijf onderstaande beweringen beschrijft het beste de situatie inzake 'the tone at the top'(directie / RvB)?
Voeg opmerking toe
Welke van de vier onderstaande beweringen beschrijft het beste de situatie voor wat betreft de toepassing van AI in uw organisatie?
Voeg opmerking toe
Welke van de vijf onderstaande beweringen beschrijft het beste de situatie over het personeel van de AI organisatie als het gaat om het ontwikkelen van AI-applicaties?
Voeg opmerking toe
Is er beleid voor de interne validatie van algoritmes?
Voeg opmerking toe
Is er een standaard aanpak beschikbaar voor het borgen van 'explainable AI' richting patiënten voor algoritmen?
Een voorbeeld van explainable AI is als er bijvoorbeeld een heatmap bij de resultaten wordt geleverd, waar het resultaat mee verklaard kan worden.
Voeg opmerking toe
Welke van de vijf onderstaande beweringen beschrijft het beste de situatie over data (kwaliteit) management? Kies wat het meest van toepassing is op uw organisatie?
Voeg opmerking toe
Is er binnen de organisatie beleid m.b.t. een AI-platform?
Een AI-platform is een plek waar AI-toepassingen op geïmplementeerd worden, waardoor er een organisatie breed overzicht ontstaat van welke AI-toepassingen er beschikbaar zijn.
Voeg opmerking toe
Is er in de organisatie een data repository beschikbaar waarin o.a. de data definities van de organisatie eenduidig zijn vastgelegd?
Voeg opmerking toe
Zo ja, zijn de data in dit datamodel ook centraal toegankelijk?
Voeg opmerking toe
In hoeverre worden data gedeeld? Kies wat het meest van toepassing is op uw organisatie. Data worden…
Voeg opmerking toe
Naar innovatiefunnel en adviezen

Innovatiefunnel

De innovatiefunnel is een visualisatie waarin de verschillende volwassenheidsniveaus van een algoritme beschreven worden. Er zijn drie niveaus: wetenschappelijk gepubliceerd, ontwikkeld in samenwerkingsverband en doorontwikkeld/commercieel beschikbaar. Deze volwassenheidsniveaus kunnen gebruikt worden om te bepalen welk niveau aansluit bij de ambitie van de organisatie.

Adviezen

Het AI-Readiness Assessment geeft u op drie onderwerpen concrete adviezen, randvoorwaarden en tips op maat, gegenereerd op basis van de gegeven antwoorden. Bij elk van de adviezen is een link beschikbaar naar instructiemateriaal waarmee u de adviezen in de praktijk kan brengen.

Naar de innovatiefunnel
Naar de adviezen
Naar adviezen

Organisatie

Proces

Technologie

Klik op een tegel om advies te tonen of Download PDF-rapportage

AI-Implementatie

Checklist

Naar vragenlijst

Vul onderstaande vragenlijst in en klik vervolgens op de knop "Naar rapportage" onderaan de vragenlijst. Voeg waar nodig een opmerking toe die in de rapportage terugkomt als begeleidende tekst. De ingevulde informatie wordt alleen opgeslagen in de browser en zal bij sluiten van de browser verloren gaan.

Wordt de toepassing ontwikkeld door het ziekenhuis zelf, heeft het een academische oorsprong of is het verkrijgbaar als commercieel product?
Voeg opmerking toe
Is de toepassing een medische tool?
Een medische tool valt onder de Medical Device Regulation (MDR). De MDR classificeert medische hulpmiddelen in vier categorieën: I, IIa, IIb, III. Klasse I is het laagste risico, klasse III het hoogste.
Voeg opmerking toe
Dient het algoritme waar de toepassing gebruik van maakt door de eigen organisatie nog gemodelleerd / gecodeerd te worden of is het onderdeel van een reeds bestaande toepassing?
Met gemodelleerd / gecodeerd worden aanpassingen aan het onderliggende model bedoelt, waarvoor een data scientist nodig is.
Voeg opmerking toe
Zijn er data scientists aanwezig binnen de organisatie die zelfstandig algoritmes kunnen modelleren / coderen?
Voeg opmerking toe
Is de software gecertificeerd conform de regels van de MDR?
Voeg opmerking toe
Wordt er een pilot uitgevoerd met de toepassing?
Voeg opmerking toe
Is de toepassing in gebruikt bij andere ziekenhuizen / zorginstellingen?
Voeg opmerking toe
Valt het algoritme dat de toepassing gebruikt onder 'explainable AI', waardoor het mogelijk is de werking van het algoritme uit te leggen aan de beoogde gebruikers en patiënten?
Voeg opmerking toe
Is er een (e-)training beschikbaar voor de beoogde gebruikers van de toepassing?
Voeg opmerking toe
Heeft u ten behoeve van de implementatie van het algoritme de behoefte vastgelegd t.a.v. de volgende rollen en zijn deze rollen in uw projectteam vervuld?
De volgende vragen helpen om na te denken over de invulling van het projectteam. Ze dienen als een geheugensteun voor de mogelijke rollen die vervuld moeten worden.
Behoefte aanwezig, rol is vervuld Behoefte aanwezig, rol is niet vervuld Geen behoefte
Data scientist
Functioneel beheerder
ETL beheerder / ontwikkelaar
Informatieanalist
AI / data-architect
Programma- / projectmanager AI
Manager / teamleider
Projectleider
Medisch specialist / arts
Verpleegkundige
Laborant
Klinisch fysicus
Voeg opmerking toe
Is er in / rondom het project iemand aanwezig die de rol van AI-kampioen op zich neemt?
De AI-kampioen is iemand die een intrinsieke motivatie heeft AI in het zorgproces te implementeren.
Voeg opmerking toe
Is het formeel vastgelegd wie intern de beoogde beheerder van de toepassing wordt?
Met beheerder wordt degene(n) bedoelt die verantwoordelijk zijn voor de borging van het algoritme in de ICT-infrastructuur van het ziekenhuis.
Voeg opmerking toe
Is het formeel vastgelegd wie verantwoordelijk wordt voor de interne validatie van het algoritme?
Onder het valideringsproces valt het vaststellen van de o.a. sensitiviteit en specificiteit van het algoritme getoetst op de patiënt populatie van het ziekenhuis, en deze waarden vergelijken met resultaten uit eerdere onderzoeken.
Voeg opmerking toe
Is klinische fysica betrokken bij de validatie van het algoritme?
Voeg opmerking toe
Voldoet de huidige ICT-infrastructuur aan de randvoorwaarden om het algoritme te implementeren?
Voeg opmerking toe
Zo nee, zijn de ontbrekende zaken geïdentificeerd en opgepakt?
Voeg opmerking toe
Is de benodigde data beschikbaar en toegankelijk voor het algoritme?
Voeg opmerking toe
In hoeverre kan de toepassing geïntegreerd worden in de huidige workproces
Voeg opmerking toe
Naar innovatiefunnel en adviezen

Innovatiefunnel

De innovatiefunnel is een visualisatie die laat zien hoeveel stappen er nog genomen moeten worden tot de toepassing succesvol geïmplementeerd is. Er zijn drie niveaus: wetenschappelijk gepubliceerd, ontwikkeld in samenwerkingsverband en doorontwikkeld/commercieel beschikbaar. Aan de hand van de antwoorden gegeven in de AI-Implementatie Checklist wordt een plaats in de innovatiefunnel ingeschat. Deze funnel loopt van ‘Idee’ fase tot ‘Beheer’.

Adviezen

De AI-Implementatie Checklist geeft u op acht onderwerpen concrete adviezen, randvoorwaarden en tips op maat, gegenereerd op basis van de gegeven antwoorden. Bij elk van de adviezen is een link beschikbaar naar instructiemateriaal waarmee u de adviezen in de praktijk kan brengen.

Naar de innovatiefunnel
Naar de adviezen
Naar adviezen

Algemeen

AI-trust

Projectteam

Business case

Technische validatie

Uitrol

Beheer

Wet- en regelgeving

Klik op een tegel om advies te tonen of Download PDF-rapportage

Vul uw contactgegevens in, zodat we de AI-routekaart in PDF-formaat naar u toe kunnen mailen. De antwoorden die u gegeven heeft bij de AI-Implementatie Checklist en/of het AI-Readiness Assessment slaan wij niet op. Met het achterlaten van uw contactgegevens geeft u toestemming dat deze contactgegevens gebruikt worden voor onze AI-marketingdoeleinden.

Vul hieronder uw contactgegevens in.
Verstuur PDF-rapport

Vul uw contactgegevens in, zodat we de AI-routekaart in PDF-formaat naar u toe kunnen mailen. De antwoorden die u gegeven heeft bij de AI-Implementatie Checklist en/of het AI-Readiness Assessment slaan wij niet op. Met het achterlaten van uw contactgegevens geeft u toestemming dat deze contactgegevens gebruikt worden voor onze AI-marketingdoeleinden.

Vul hieronder uw contactgegevens in.
Verstuur PDF-rapport

Meer informatie

Wilt u meer weten over de AI-Routekaart of wat AI voor uw organisatie kan betekenen? We denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact op met Patrick van Eekeren.

Patrick van Eekeren

Partner

AI bij M&I/Partners

Wij geloven in de mogelijkheden en potentie die AI biedt. De inzet van AI brengt voordelen en kansen met zich mee voor zorginstellingen. M&I/Partners adviseert en ondersteunt de zorg en overheid bij het ontwikkelen en beheersen van hun AI met pragmatische antwoorden en passende oplossingen. We denken mee, we denken vooruit en staan met beide benen op de grond. Wij bieden een compleet assortiment oplossingen om aan de slag te gaan met AI. Wij helpen wij onze opdrachtgevers onder meer met.

OK
Welkom bij de AI-routekaart. Op dit moment worden alleen apparaten ondersteund met een voldoende schermoppervlakte. Probeer eventueel een laptop of een desktop computer met groter beeldscherm.